Ασφάλεια

Πρωταρχικό μας μέλημα μας, όταν προμηθεύουμε τα προϊόντα μας, είναι η διασφάλιση της υψηλότερου επιπέδου ποιότητας για όλα μας τα προϊόντα. Η διατήρηση των ποιοτικών προδιαγραφών των λιπασμάτων είναι άμεσα συνδεδεμένη με τις συνθήκες μεταφοράς, φύλαξης και αποθήκευσης τους.

Τι είναι απαραίτητο να κάνω;

 • Σχεδιάστε ένα πλάνο αποθήκευσης, με τρόπο που να ανταποκρίνεται στις τρέχουσες ανάγκες σας. Βεβαιωθείτε ότι έχετε εύκολη πρόσβαση σε κάθε σημείο αποθήκευσης.
 • Διατηρήστε τον κανονισμό αποθήκευσης (κανονισμό λειτουργίας) διαθέσιμο ανά πάσα στιγμή.
 • Εκπαιδεύστε τους υπαλλήλους σας για την ασφαλή λειτουργία των εγκαταστάσεων και των προϊόντων καθώς και τις ενέργειες τους σε περίπτωση ανάγκης.
 • Να τηρείτε πάντα την αρχή FIFO (πρώτο μέσα – πρώτο έξω).
 • Μεριμνήστε για την τάξη και την καθαριότητα.
 • Οι διάδρομοι καθώς και οι έξοδοι έκτακτης ανάγκης θα πρέπει να είναι πάντα εύκολα προσβάσιμοι.
 • Συντήρηση και επισκευή μπορεί να γίνει μόνο με την άδεια της εταιρείας ή κάποιου αρμόδιου αντιπροσώπου.
 • Θα πρέπει να τηρούνται οι κανόνες ασφαλείας.
 • Τυχόν ηλεκτρικές εγκαταστάσεις θα πρέπει πληρούν τις προδιαγραφές ασφαλείας.
 • Προκειμένου να επισημανθούν οι επικίνδυνες ζώνες, θα πρέπει να τοποθετηθούν προειδοποιητικές πινακίδες με σύμβολα.
 • Κυτία και δοχεία αποθήκευσης πρέπει να είναι σωστά και ευκρινώς σεσημασμένα.
 • Θα πρέπει να γίνονται συχνοί έλεγχοι ασφαλείας

Τι πρέπει να τηρείτε?

 • Καμία πρόσβαση σε μη εξουσιοδοτημένα άτομα.
 • Απαγορεύεται το κάπνισμα, η φωτιά και πιθανές εστίες αυτής.
 • Να μην υπάρχουν φιάλες αερίων, δοχεία λαδιού, δεξαμενές πετρελαίου, σταθμοί φυσικού αερίου ή εύφλεκτα και εκρηκτικά υλικά κοντά στο λίπασμα.
 • Μη χρησιμοποιείτε λάμπες πυρακτώσεως με γλόμπο. Χρησιμοποιείτε λαμπτήρες φθορισμού.
 • Αποκλείστε την όποια επαφή μπορεί να έχουν οι λάμπες με το λίπασμα.
 • Να μην υπάρχει καμία πηγή θερμότητας σε άμεση γειτνίαση με τα λιπάσματα.
 • Να μη διενεργείται καμία εργασία υψηλής θερμότητας δίχως γραπτή άδεια και δίχως αυστηρό έλεγχο (παρατηρητές).
 • Να μη γίνεται ανάμειξη του λιπάσματος με εύφλεκτες ή εκρηκτικές οργανικές ουσίες, χημικά προϊόντα, φυτοφάρμακα , διαβρωτικές ή τοξικές ουσίες καθώς και υλικά που εύκολης ανάφλεξης όπως: χαρτί, έλαια και λίπη, υφάσματα, ξύλο, πριονίδι, σανό, άχυρο, σιτηρά, χαρτόνι, υλικά συσκευασίας.
 • Μη χρησιμοποιείτε πριονίδι για να στεγνώσετε το έδαφος (χρησιμοποιείτε μη εύφλεκτες ανόργανες απορροφητικές ουσίες).