Διαχείριση προϊόντων

Στο πρόγραμμα διαχείρισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης Παραγωγών Λιπάσματος (EFMA), όλοι οι παραγωγοί λιπάσματος δεσμεύονται να καταβάλλουν τη μέγιστη δυνατή προσπάθεια για τη διατήρηση ενός υψηλού επιπέδου ως προς την ασφάλεια, την ποιότητα, την υγεία χρηστών και καταναλωτών και για το σεβασμό του περιβάλλοντος. Η διαχείριση των προϊόντων πρέπει να εξασφαλίζει ότι:

  • Τα ορυκτά λιπάσματα, συμπεριλαμβανομένων των πρώτων υλών και των ενδιάμεσων προϊόντων τους, κατασκευάζονται, υποβάλλονται σε επεξεργασία, αποθηκεύονται, μεταφέρονται και χρησιμοποιούνται με ασφάλεια.
  • Τα ορυκτά λιπάσματα πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις και τις κοινωνικές απαιτήσεις που ισχύουν για την παραγωγή ασφαλών τροφίμων και ζωοτροφών.

Η ασφαλή διαχείριση των λιπασμάτων αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο της εταιρικής πολιτικής της EuroChem Agro. Μέσω της συγκεκριμένης εταιρικής ευθύνης δεν εξασφαλίζεται μόνο η τήρηση των νομικών κανονισμών που ισχύουν, αλλά και η εφαρμογή των υψηλότερων προτύπων ποιότητας και ασφάλειας.

Από αυτή την άποψη, η EuroChem Agro GmbH, επιστρατεύοντας τη γνώση καθώς και όλες τις διαθέσιμες διαδικασίες εγγυάται ότι τα λιπάσματα που διατίθενται στην αγορά, παράγονται, αποθηκεύονται, μεταφέρονται και πωλούνται σε ασφαλή μορφή, με στόχο την μεγαλύτερη δυνατή προστασία των ανθρώπων, της φύσης και του περιβάλλοντος.