Πληροφορίες για τη μεταφορά

Διατηρείτε καθαρή την επιφάνεια μεταφοράς του φορτίου και μην επιτρέπετε την υπερθέρμανση της

Πριν από τη φόρτωση, θα πρέπει ο χώρος φόρτωσης, καθώς και οι επιφάνειες εναπόθεσης του λιπάσματος να είναι απαραιτήτως καθαρά και στεγνά. Σε περίπτωση που υπάρχει σύστημα θέρμανσης, αυτό πρέπει να είναι ανενεργό κατά τη μεταφορά των λιπασμάτων.
Σημείωση: τα λιπάσματα έχουν την δυνατότητα να απορροφούν υγρασία από ξύλινες επιφάνειες, ακόμα κι αν αυτή δεν είναι ορατή δια γυμνού οφθαλμού.
Κατά τη μεταφορά με τρένο βεβαιωθείτε ότι το βαγόνι είναι καθαρό και στεγνό. Ελέγξτε την καλή στεγανότητα του βαγονιού ( απορροή και ελαστική φραγή της οροφής.

Προστατέψτε το φορτίο από την υγρασία

Τα λιπάσματα που περιέχουν νιτρικό ή/και θεϊκό αμμώνιο απορροφούν την υγρασία. Αυτό προκαλεί συχνά υπερθέρμανση του προϊόντος και πτώση της ποιότητάς του. Για το λόγο αυτό όταν επικρατούν καιρικές συνθήκες με υψηλή σχετική υγρασία όπως πχ. βροχή, χιόνι και ομίχλη θα πρέπει να αναστέλλεται η μεταφόρτωση και να μην εκτίθενται τα εμπορεύματα στην υγρασία.

  • Κατά την φόρτωση σε πλοίο, ελέγξτε τα σημεία στεγανότητας στα καπάκια των αμπαριών του σκάφους μεταφοράς πριν από τη φόρτωση, και βεβαιωθείτε ότι τα επιστόμια κλείνουν αεροστεγώς. Απομακρύνεται πιθανά σεντινόνερα και κλείστε την εισαγωγή και εξαγωγή αέρα κατά το διάστημα της φόρτωσης.
  • Κατά την φόρτωση σε φορτηγό, ο οδηγός πρέπει να σιγουρευτεί ότι δεν υπάρχει καμία ένδειξη απώλειας λόγω απορροής καθώς και καμία δυνατότητα να εισχωρήσει υγρασία. Ο μουσαμάς πρέπει να στερεωθεί σταθερά.
  • Σε περίπτωση βροχής, σταματήστε αμέσως τη φόρτωση ή εκφόρτωση του πλοίου και κλείστε τελείως τα καπάκια ή τυχόν άλλα ανοίγματα προς τον χώρο των αμπαριών.

Φορτώστε προσεκτικά

Προκειμένου η αποθήκευση του λιπάσματος στα κιβώτια αποθήκευσης να γίνει σε στεγνό περιβάλλον, πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στα εξής:

  • Μην ξεφορτώνετε ποτέ πάνω σε υγρές ή βρώμικες επιφάνειες αποθήκευσης.
  • Πριν από την εκφόρτωση του λιπάσματος, αφαιρέστε το νερό που ενδεχομένως να έχει συσσωρευτεί στον ουρανό του οχήματος.
  • Σε περίπτωση που εμφανιστούν συσσωματώματα ή/και υγρασία, το επηρεασθέν προϊόν θα πρέπει να απομονωθεί, να γίνει επεξεργασία αυτού και να απομακρυνθεί κατάλληλα (πχ. διάλυση σε μια δεξαμενή υγρών και απομάκρυνση).
  • Ελέγξτε τις εξόδους των βαγονιών για τυχόν εμπόδια και ξένα αντικείμενα.